කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

Hon.Buddhika Pathirana assumed duties today as the new Deputy Minister to the Ministry of Industry and Commerce

.....

 


නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා