கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Die & Mould Facilitation Center

இட அமைப்பு

மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம், மொரட்டுவ.

குறிக்கோள்கள்

  • Minimize the import of Die & Mould Products
  • Improve quality of products.
  • Provide facilities to the uplift of local industrialists.
  • Provide training facilities both workers and university students on Die & Mould Sectors.

விசாரணைகாக அழையுங்கள்

பெயர்/ பதவி முகவரி தெலைபேசி/தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. ஏபா தயாரத்ன (பணிப்பாளர்) கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு,
73/1, காலி வீதி, கொழும்பு 3.
+94-11-2333312 epadayaratna[at]hotmail.com
திரு. ஜனக மங்கல (விரிவுரையாளர், நிறுவன பணிப்பாளர்) இயந்திர பொறியியலாளர் திணைக்களம்
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்,
மொரட்டுவ.
+94-11-2640475 janaka[at]mech.mrt.ac.lk / jmangala[at]gmail.com
Last Updated on Monday, 21 January 2013 08:50  

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 25-04-2017.
காப்புரிமை © 2017 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.