කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු පහසුකම් සැපයීමේ මධ්‍යස්ථානය

ස්ථානය

මොරටුව ව්ශ්ව විද්‍යාලය, මොරටුව.

අරමුණු

  • අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු ආනයනය අවම කිරීම.
  • නිෂ්පාදන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම.
  • දේශීය කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
  • විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු නිෂ්පාදන අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින් සඳහා පුහුණු අවස්ථා ඇති කිරීම.

වැඩිපුර විස්තර සඳහා

ඈපා දයාරත්න මයා
අධ්‍යක්ෂ

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
73/1, ගාලු පාර
කොළඹ 3

දුරකථන/ෆැක්ස් : +94 11 2333312
විද්‍යුත් තැපෑල : epadayaratna[at]hotmail.co

ජනක මංගල මයා
උපදේශක / අධ්‍යක්ෂ පහසුකම් සැපයීමේ මධ්‍යස්ථානය

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය
මොරටුව ව්ශ්ව විද්‍යාලය
මොරටුව.

දුරකථන : +94 11 2640475
විද්‍යුත් තැපෑල : janaka[at]mech.mrt.ac.lk / jmangala[at]gmail.com
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජනවාරි 21 වෙනි සදුදා, 08:50  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා