කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

විමසුම් තොරතුරු


කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
අංක 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.


 


තනතුර නම දුරකථන අංක ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කාර්යාලය ජංගම
ගරු අමාත්‍ය(වැ. බ.) බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා

 

011-2368206

 

0777-306922

011-2368057
උපදේශක 0112431671 0777760111 011-2390885
පෞද්ගලික ලේකම් චමීර දුෂාන්ත මහතා 011-2368074 0716-306922 041-2230946
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩී පී සී ජයනුවන් මහතා 041-2230946 071-8243794 041-2230946
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඉන්දික ගුණවර්ධන මහතා 0112-368186 071-8004001 0112-368057
මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
011-2435105
011-2390885
මාධ්‍ය ලේකම් සුනාලි රත්නායක මිිය

0112-368313

077-1156617 0112-368313

මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී මාලක වීරසිංහආරච්චි මහතා 0112-368206 071-4306922 0112-368057
පෙෘද්ගලික සහකාර අයේෂා විජේන්ද්‍ර ම‍ෙය 0112-368273 071-5306922 0112-368057
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ
011-2435280 011-2390885
සහකාර අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ
011-2435248
ිි

 

නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

 

 

තනතුර

 

නම

 

දුරකථන (කාර්යාලය)

 

දුරකථන (ජංගම)

 

පැක්ස්

 

විද්‍යුත් තැපෑල

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
011-2368206

0777-306922

0112-368057
පෞද්ගලික ලේකම්
0112-368074 041-2230946 071-6306922 041-2230946
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
041-2230946 071-8243794 041-2230946
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
0112-368186 071-8004001 0112-368057
මාධ්‍ය ලේකම්
0112-368313 077-1156617 0112-368313
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
0112-368206 071-4306922 0112-368057
පෞද්ගලික සහකාර
0112-368273 071-5306922 0112-368057

 

ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය
ලේකම් කේ.ඩී.එන්. රංජිත් අසෝක මහතා 011-2436123-4
011-2449402 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් තුසිතා සේනාරත්න මිය 011-2323186 0779-324365 011-2449402 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්-පාලන එන් ජීි පණ්ඩිතරත්න මහතා 011-2434689 0715-776592 011-2390941 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- පොදු ව්‍යාපාර සහ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ කේ ඩී චිත්‍රපාල මහතා 011-2478676 0773-725445 011-2369790
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- ආහාර සහ සමුපකාර එම් ඒ එස් එන් ජයසිංහ මහතා 011-2423982 0776-225094 011-2423972 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් - විශේෂ ව්‍යාපෘති එන් ජී පණ්ඩිතරත්න මහතා 011-2434689 0715-776592 011-2390941 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් - සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සහ පේෂ කර්මාන්ත සංවර්ධන එම් ඒ තාජුඩීන් මහතා 011-2433725 0718 - 403708 011-2448462 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් - කර්මාන්ත සංවර්ධන එස් බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා 011-2448012 0718-167629 011-2447226 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් - සමූපකාර සංවර්ධන එම් ඒ එස් එන් ජයසිංහ මහතා 011-2423982 0776-225094 011-2423972 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- ප්‍රතිපත්ති හා වාණිජ එස් එල් නසීර් මහතා 011-3670724 0714 - 500145 0112 - 347393 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී එල් ජී ප්‍රේමසිරි මහතා 011-2326957 0777-304183 011-2326957 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලනය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
එස් දන්තනරායන මිය 011-2432783
011-2347392

සහකාර ලේකම් - ( මානව සම්පත් සහ කළමණාකරන තොරතුරු) ප්‍රණිධි අල්ගම මෙනවිය
සහකාර ලේකම් - (පාලන) එල්.ජී.නිලංග ඩී.සෝමපාල මහතා 011-2327069 071-8542275 011-2327069 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලන නිලධාරී ටී පී කුමාරගේ මිය 011-2332444 077-3381384 011-2332444 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අංශය
අධ්‍යක්ෂ ආර් ඒ අයි අයි රණතුංග මිය
011-2329722 0716-843454 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ බි ඩි එල් එම්  ධර්මසේන මිය 011-2323293 0714-412191 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මුදල් අංශය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී I කේ ඒ බී කුරුප්පු මහතා 011-2327053 0774-696512 011-2424005 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී II අාර් ඒ කේ එස් ජයසේකර මිය 011-2436110 0715-349064 011-2424005 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)
011-2424005
011-2424005
ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

011-2424005
සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ සහ පේෂකර්ම සංවර්ධන  අංශය
අධ්‍යක්ෂ අයි ජේ අබේරත්න මිය 011-2345565 077-3597555 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂ ඩබ් එම් ආර් විජේකෝන් මහතා 011- 2431670 070-2939230 011-2448463
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර් ජී සී පී ජයවික්‍රම මිය 011-2448467 070 -2584010 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධක අංශය
අධ්‍යක්ෂ 
එම් කේ සිකාරා ජයසේන 0112-390141 0770-820775
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ඩී.මාෂංක එච්.ලියනගේ මහතා
011-2390141 0718-718300 011-2347393 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ලියාපදිංචි  අංශය
අධ්‍යක්ෂක
011-2441490 0714-090286 011-2423965
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එන් අංජලී සොයිසා මිය 011-2343937 0717-405028
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
011-2328001 0718-157016
කළමණාකරන තොරතුර අංශය
සහකාර  ලේකම් පී පී අල්ගම මෙනවිය


මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී 
බී අමරසිංහ මයා 011-2389830
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී බී.එම්.ජේ.සී. බස්නායක මහතා 011-2389830සැලසුම් අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඒ එච් එම් යු අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක අයි එස් පට්ටියගමගේ මිය
011-2338590 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චි මහතා
011-2322783 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ ජී ජි සමන්ගිකා අබේසිංහ මෙය
011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වාණිජ අංශය
අධ්‍යක්ෂක(පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන)

011-3158114
011-2472183
අධ්‍යක්ෂක(වාණිජ)
011- 3134573

011- 2472183
ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂ බී ඒ කේ ඩබ් පියරත්න
011-2441490
0713-976406 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඩබ් එන් අංජලී සොයිසා මිය 011-2343937 0717-405028 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය
බස්නාහිර පළාත - අංක 561/3, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ -05
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ වින්දික පියරත්න මහතා 011-2369075 071-3976406 011-2369075 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මධ්‍යම පළාත - අංක 05, රජ පීල්ල මාවත, මහනුවර.
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් මද්දුමආරච්චි මහතා 081-2205619 071-5778889 081-2205619 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
නැගෙනහිර පළාත - ත්‍රිකුණාමලය කර්මාන්තපුරය, මන්කි බ්‍රිජ්, කප්පල්තුරෙයි, චීන වරාය
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සුනේත්‍රා එම්. කෝරළේආරච්චි 077-9038805 026-2050100 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වැ.බ.ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ එන්.ප්‍රදීපන් මහතා 026-2050100 071-4154280 026-2050100
දකුණු පළාත - ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය - අංක 41,නව වීදීය, ගාල්ල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා 091-2234126 077-3386784 0912234126 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
උතුරු මැද පළාත -අංක 624/11, ගොඩගේ මාවත, අනුරාධපුරය
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ උපේෂල හේරත් මහතා 025-2235587 071-1998796 025-2235587 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වැ.බ.ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් මද්දුමආරච්චි මහතා 025-2235587 071-5778889 025-2235587
වයඹ පළාත - අංක 42,පළමු මහල, මිහිදු මාවත, කුරුණෑගල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ ඩී.ඩීත රාජපක්ෂ මහතා 037-2224506 071-8236954 037-2224506 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සබරගමුව පළාත -නාලන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය, කුරුවිට, රත්නපුර
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ යූ.ඩී.ඩී.ඩී.චන්ද්‍රරත්න මහතා 045-2262344 071-4408919 045-2262344 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ඌව පළාත -කෘෂිකර්ම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය,කැප්පෙට්ටිපොළ පාර, බදුල්ල
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ සමන් පර්සි අතුකෝරළ මහතා 055-2225515 071-2337380 055-2225515 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
උතුරු පළාත- ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානය,කච්චේරි පරිශ්‍රය, වව්නියාව
ප්‍රාදේශිය අධ්‍යක්ෂ කේ.තවලෝජිනි 024-2226206 07729903314 024-2226206 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ


011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.ඩී.එස්. ගුණරත්න මිය 011-2391365 0715912623 011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයි.එස්.විජේවර්ධන මිය 0712508937 011-2322785
ආංශික සංවර්ධන අංශ 1
අධ්‍යක්ෂක යූ එල් ඒ උදාසිරි පෙරේරා මහතා 011-2422319 077-7824158 011-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
011-2390447
011-2432750
ආංශික සංවර්ධන අංශ 2
අධ්‍යක්ෂක එස් එච් අසෝක කුමාර මහතා 011-2333312 0718-070842 011-2333312 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ආංශික සංවර්ධන අංශ 3
අධ්‍යක්ෂ ඩී කේ කේ ආර් දසනායක මහතා 011-2328973 0718-040204 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මාධ්‍ය අංශය
මාධ්‍ය ලේකම් ජෝසෆ් තවරාජා මහතා 011-2 435847 077-3 504963 011-2 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂ ඩී. එස්. එන්. රාජපක්ෂ මහතා 011 3670800 0772 393999/0789 666532 0112 435167

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී ලක්ෂ්මී ද සිල්වා මිය 0112 435167 0716 866286 0112 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance