කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

විමසුම් තොරතුරු


කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
අංක 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.වාණිජ අංශය
6 වන මහල,
“රක්ෂණ මන්දිරය”,
අංක. 21, වොක්ෂ්හෝල් වීදිය,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.


තනතුර නම දුරකථන අංක ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කාර්යාලය ජංගම
ඇමතිතුමා

011-2435248

011-2391838

 

0777487504

011-2390885
උපදේශක රෝයි ජයසිංහ මහතා 0112431671 0777760111 011-2390885 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පෞද්ගලික ලේකම්
011-2431672 0777-760111 011-2390885
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2435248 0772-852671 011-2390885
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2435248
මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
011-2435105
011-2390885
මාධ්‍ය ලේකම් ජෝශප් තෙවරාජා මහතා

011-2300705

0773-504963 011-2300733
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
011-2391838
011-2390885
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ
011-2435280 011-2390885
සහකාර අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ
011-2435248

 

රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

 

 

තනතුර

 

නම

 

දුරකථන (කාර්යාලය)

 

දුරකථන (ජංගම)

 

පැක්ස්

 

විද්‍යුත් තැපෑල

රාජ්‍ය ඇමතිතුමා
011-2368206

 

0112-368057
ලේකම්-

(රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය)011-2368185
0112-368356
පෞද්ගලික ලේකම්
0112-368074
0112-368057
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
0112-368186
0112-368057
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
0112-368273
0112-368057
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
035-4927873
0112-368057
මාධ්‍ය ලේකම්
0112-368313

මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක


 

ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය
ලේකම් කේ.ඩී.එන්. රංජිත් අසෝක මහතා 011-2436123-4
011-2449402 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කැටපෙආරච්ච් මහතා 011-2323186
011-2449402
අතිරේක ලේකම් -

අභ්‍යන්තර වෙළඳ


011-2520948
0777-775601 0112-434034

 

අතිරේක ලේකම් - පේෂකර්ම එම්.ඒ. තාජුඩීන් මහතා 011-2433725 0718-403708
011-2448462 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් -කර්මාන්ත සංවර්ධන
එස්. බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා 011-2448012 0718-167629 011-2423962

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අතිරේක ලේකම්-පාලන හර්ෂ විජේවර්ධන මහතා 011-2434689 0773-465029 011-2390941 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්-ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම් කේ ඩී චිත්‍රපාල මහතා 011-2478676 0773-725445 011-2369790
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- ආහාර සහ සමුපකාර එම් ඒ එස් එන් ජයසිංහ මහතා 011-2423982 0776-225094 011-2423972 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- ප්‍රතිපත්ති කේ පියරත්න මහත්මිය 011-3670724 0712-330277 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලනය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

011-2432783
011-2347392

සහකාර ලේකම් - (පාලන) එල්.ජී.නිලංග ඩී.සෝමපාල මහතා 011-2327069 071-8542275 011-2327069 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලන නිලධාරී ටී පී කුමාරගේ මිය 011-2332444 077-3381384 011-2332444 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල අංශය
අධ්‍යක්ෂ ආර් ඒ අයි අයි රණතුංග මිය
011-2329722 0716-843454 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ බි ඩි එල් එම්  ධර්මසේන මිය 011-2323293 0714-412191 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මුදල් අංශය
ප්‍රධාන මූල්‍ය කිලධාරී ඒ.ජී. ප්‍රේමසිරි මහතා 011-2326957 0777-304183 011-2424005 premasiri.3gmail.com
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කේ ඒ බී කුරුප්පු මහතා 011-2327053 0774-696512 011-2424005 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ගණකාධිකාරි (ගිණුම්) අාර් ඒ කේ එස් ජයසේකර මිය 011-2436110 0715-349064 011-2424005 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)
011-2424005
011-2424005
ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

011-2424005
පේෂකර්ම සංවර්ධන සහ අපනයන අංශය
අධ්‍යක්ෂක අයේෂානි අබේරත්න මහත්මිය 011-2345565 077-3597555 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
011- 2431670
011-2448463

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ආර් ජී සී පී ජයවික්‍රම මිය 011-2448467 0715-531644 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධක අංශය
අධ්‍යක්ෂ 
එම් කේ සිකාරා ජයසේන 0112-390141 0770-820775
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ඩී.මාෂංක එච්.ලියනගේ මහතා
011-2390141 0718-718300 011-2347393 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ලියාපදිංචි  අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඩී ඒ ඒ යූ ගුණසේකර මහතා 011-2441490 0714-090286 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එන් අංජලී සොයිසා මිය 011-2343937 0717-405028
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක එම් උමා මගල් මිය 011-2328001 0718-157016 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කළමණාකරන තොරතුර අංශය
සහකාර  ලේකම් පී පී අල්ගම මෙනවිය


මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී 
බී අමරසිංහ මයා 011-2389830
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී බී.එම්.ජේ.සී. බස්නායක මහතා 011-2389830සැලසුම් අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඒ එච් එම් යු අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක අයි එස් පට්ටියගමගේ මිය
011-2338590 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චි මහතා
011-2322783 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
0113144401 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වාණිජ අංශය
අධ්‍යක්ෂක(පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන)

011-3158114
011-2472183
අධ්‍යක්ෂක(වාණිජ)
011- 3134573

011- 2472183
ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඩී ඒ ඒ යූ ගුණසේකර මහතා
011-2441490
0714-090286 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එන් අංජලී සොයිසා මිය 011-2343937 0717-405028 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
එම් උමා මගල් මිය
0112-328001 0718-157016 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ
ඒ ජි ජි එස් අබේසිංහ මෙනවිය


011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.ඩී.එස්. ගුණරත්න මිය 011-2391365 0715912623 011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයි.එස්.විජේවර්ධන මිය 0712508937 011-2322785
ආංශික සංවර්ධන අංශ 1
අධ්‍යක්ෂක යූ එල් ඒ උදාසිරි පෙරේරා මහතා 011-2422319 077-7824158 011-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
011-2390447
011-2432750
ආංශික සංවර්ධන අංශ 2
අධ්‍යක්ෂක එස් එච් අසෝක කුමාර මහතා 011-2333312 0718-070842 011-2333312 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ආංශික සංවර්ධන අංශ 3
අධ්‍යක්ෂ ඩී කේ කේ ආර් දසනායක මහතා 011-2328973 0718-040204 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මාධ්‍ය අංශය
මාධ්‍ය ලේකම් ජෝසෆ් තවරාජා මහතා 011-2 435847 077-3 504963 011-2 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂ ඩී. එස්. එන්. රාජපක්ෂ මහතා 011 3670800 0772 393999/0789 666532 0112 435167

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී ලක්ෂ්මී ද සිල්වා මිය 0112 435167 0716 866286 0112 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා