කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

විමසුම් තොරතුරු


කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
අංක 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.වාණිජ අංශය
6 වන මහල,
“රක්ෂණ මන්දිරය”,
අංක. 21, වොක්ෂ්හෝල් වීදිය,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.


තනතුර නම දුරකථන අංක ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කාර්යාලය ජංගම
ඇමතිතුමා ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා

011-2435248

011-2391838

 

0777487504

011-2390885 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
උපදේශක රෝයි ජයසිංහ මහතා 0112431671 0777760111 011-2390885 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පෞද්ගලික ලේකම්
011-2431672
011-2390885
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2435248
011-2390885
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2435248
මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
011-2435105
011-2390885
මාධ්‍ය ලේකම්

011-2300705

011-2300733

මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
011-2391838
011-2390885
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ
011-2435280 011-2390885
සහකාර අධ්‍යක්ෂක-වාණිජ සෙනුජ සමරවීර මහතා 011-2435248

 

රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

 

 

තනතුර

 

නම

 

දුරකථන (කාර්යාලය)

 

දුරකථන (ජංගම)

 

පැක්ස්

 

විද්‍යුත් තැපෑල

රාජ්‍ය ඇමතිතුමා චම්පික ප්‍රේමදාස මහතා 011-2368206

0777-673722

0112-368057 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ලේකම්-

(රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය)


සන්ධ්‍යා විජේබණ්ඩාර මිය 011-2368185 0718-663064 0112-368356 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පෞද්ගලික ලේකම් උපාලි විජේවික්‍රම මහතා 0112-368074 0776-324883 0112-368057 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් එම් සුමනවීර මහතා 0112-368186 0729-128170 0112-368057 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් එම් රංජිත් වික්‍රමසිංහ මහතා 0112-368273 0714-500928 0112-368057
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී ඒ එම් සමන් මහතා 035-4927873 0716-487635 0112-368057
මාධ්‍ය ලේකම් විජේසිංහ මහතා 0112-368313 0771-455715
මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක


 

ලේකම්තුමාගේ කාර්යාලය
ලේකම් කේ.ඩී.එන්. රංජිත් අසෝක මහතා 011-2436123-4
011-2449402 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2323186
011-2449402
අතිරේක ලේකම් -

ප්‍රතිපත්ති සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ

ශීතා සේනාරත්න මිය 011-2520948
0716-904738
0112-434034
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් - පේෂකර්ම එම්.ඒ. තාජුඩීන් මහතා 011-2433725 0718-403708
011-2448462 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම් -කර්මාන්ත සංවර්ධන
එස්. බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා 011-2478676 0718-167629 011-2423962

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අතිරේක ලේකම්-පාලන ටී ඩී එස් පී පෙරේරා මහතා 011-2434689 0773-465029 011-2390941 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්-ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම් කේ පියරත්න මිය 011-2368280 0712-330277 011-2369790 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අතිරේක ලේකම්- ආහාර සහ සමුපකාර මල්කාක්ති ඒකනායක මිය 011-2423982 0714-444361 011-2423972 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලනය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
හර්ෂ විජේවර්ධන මහතා 011-2432783
011-2347392
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර ලේකම් - (පාලන සහ මානව සම්පත්) එල්.ජී.නිලංග ඩී.සෝමපාල මහතා 011-2327069 071-8542275 011-2327069 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පරිපාලන නිලධාරී ටී පී කුමාරගේ මිය 011-2332444 0773381384 011-2332444 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල අංශය
අධ්‍යක්ෂ ආර් ඒ අයි අයි රණතුංග මිය
011-2329722 0716-843454 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඩී.මාෂංක එච්.ලියනගේ මහතා 011-2323293 0718-718300 011-243662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ බි ඩි එල් එම්  ධර්මසේන මිය 011-2323293 0714-412191 011-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මුදල් අංශය
ප්‍රධාන මූල්‍ය කිලධාරී ඒ.ජී. ප්‍රේමසිරි මහතා 011-2326957
011-2424005
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011-2424005
011-2424005
ගණකාධිකාරි (ගිණුම්) අාර් ඒකේ එස් ජයසේකර මිය 011-2436110 0715-349064 011-2424005
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) එන් කේ ආර් එල් කුමානායක මහතා 011-2424005 0772-381280 011-2424005
ගණකාධිකාරි (සැපයුම්) බී ඒ අාර් ඒන් බාලසූරිය මිය 011-3135061 0777-353662 011-2424005 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
පේෂකර්ම සංවර්ධන සහ අපනයන අංශය
අධ්‍යක්ෂක හර්ෂ විජේවර්ධන මහතා 011-2345565 077-7775601 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඩබ් එම් ආර් විජේකෝන් මහතා 011- 2431670 072-2327538 011-2448463
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ආර් ජී සී පී ජයවික්‍රම මිය 011-2448467 0715-531644 011-2448463 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධක අංශය
අධ්‍යක්ෂ (වැ බ)

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඉනෝකා .ද අල්විස් මෙනවිය 011-2390141 0718-555840 011-2347393 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
කර්මාන්ත ලියාපදිංචි සහ ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන  අංශය
අධ්‍යක්ෂකසහකාර අධ්‍යක්ෂක
කළමණාකරන තොරතුර අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඒ එච් එම් යු අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 077-3128137 011-436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී 
බී අමරසිංහ මයා 011-2389830
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී හසිනි කුරුඳුකුඹුර මෙනවිය 011-2389830 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරී බී.එම්.ජේ.සී. බස්නායක මහතා 011-2389830
සැලසුම් අංශය
අධ්‍යක්ෂක ඒ එච් එම් යු අරුණ බණ්ඩාර මහතා 011-2431342 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක අයි එස් පට්ටියගමගේ මිය
011-2338590 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එස් ගොඩකන්දආරච්චි මහතා
011-2322783 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ ජි ජි එස් අබේසිංහ මෙනවිය 0113144401 011-2436122 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
වාණිජ අංශය
අධ්‍යක්ෂක(පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන)
ඉෂානි අබේරත්න මිය
011-3158114 033-2228827 011-2472183 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂක(වාණිජ) ආර් එස් කේ දූල්වලගේ මහතා
011- 3134573
011-4881946 011- 2472183 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය
අධ්‍යක්ෂක
සහකාර අධ්‍යක්ෂක රිද්මා ජයසුන්දර මිය(සහය අධ්‍යක්ෂක) 011-2343937 071-4452622 011-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
0112-343937 011-2423965

ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ අංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.ඩී.එස්. ගුණරත්න මිය 011-2391365 0715912623 011-2322785
සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයි.එස්.විජේවර්ධන මිය 0712508937 011-2322785
ආංශික සංවර්ධන අංශ 1
අධ්‍යක්ෂක ජේ ආර් සී ජයතිලක මහතා
011-2422319 071-4899590
011-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක යූ එල් ඒ උදාසිරි පෙරේරා මහතා 011-2390447 077-7824158
011-2432750 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ආංශික සංවර්ධන අංශ 2
අධ්‍යක්ෂක හර්ෂ විජේවර්ධක මහතා 011-2333312 036-2254620 011-2333312 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂක එස් එච් අසෝක කුමාර මහතා 011-333312 011-2299868 011-2333312 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
ආංශික සංවර්ධන අංශ 3
අධ්‍යක්ෂ
මාධ්‍ය අංශය
මාධ්‍ය ලේකම් ජෝසෆ් තවරාජා මහතා 011-2 435847 077-3 504963 011-2 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අධ්‍යක්ෂ ඩී. එස්. එන්. රාජපක්ෂ මහතා 011 3670800 0772 393999/0789 666532 0112 435167

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී ලක්ෂ්මී ද සිල්වා මිය 0112 435167 0716 866286 0112 435167 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා