කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

උපදේශක සභාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය

හඳුනාගත් කර්මාන්ත අංශය සඳහා උපදේශක සභා පිහිටුවීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.සභාපති හා ලේකම් පෞද්ගලික අංශයෙන්ද එහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු අදාළ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

මහින්ද චින්තනය හා අයවැය යෝජනා පදනම් කර ගනිමින් එම ප්‍රතිපත්ති මත පදනම්ව සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම සහ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම, වටිනාකම් දාමයේ අගය වැඩිදියුණු කිරීම හා දේශීය හා විදේශීය ආයතනවල සහභාගිත්වයෙන් ගෝලීය ආර්ථිකයට ගැලපෙන කර්මාන්ත ප්‍රමුඛයින් බිහිකිරීම උපදේශක සභාවේ අරමුණයි.

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා