කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

පරන්තන් ෙකමිකල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ් - 2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ ඉදිකිරීම් ෙකාන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

වැඩිදුර විස්තර සඳහා - පුවත්පත් දැන්වීම

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා