කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

Proposed Establishment of Tharapuram Co-operative Village-Improvements to Existing Tank

Drawings

 

 

  1. LAYOUT PLAN & PLAN GRID 3-6 /
  2. PLAN GRID 1-3 & DETAILS /
  3. PLAN GRID 7-10 & PAVILION /
  4. PLAN GRID 10-14 & DETAILS /
  5. PLAN GRID 14-17 & DETAILS
 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා