කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා