කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ගෘහස්ථ ආර්ථික ඒකක දස ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන

‘දිවි නැඟුම‍’
ගෘහස්ථ ආර්ථික ඒකක දස ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන

පවුල ශක්තිමත් කිරීම මඟින් රට සංවර්ධනය කිරීමේ සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම ජීවත් වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ආවරණය වන පරිදි ගෘහස්ථ ආර්ථික ඒකක දස ලක්ෂයක් නගා සිටුවීමේ වැඩසටහනක් රජය මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. වගා නොකළ ඉඩම් ඵලදායී තත්ත්වයට පත් කිරීම, ගෘහ කර්මාන්ත නගා සිටුවීම, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම මෙම වැඩසටහනේ මූලික අරමුණු වේ.

මෙම සංවර්ධන‍ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මූලික වශයෙන් අංශ තුනක් යටතේ පෙළ ගස්වා ඇත්තේ, කෘෂිකාර්මික කටයුතු, පශු සම්පත් හා ධීවර කටයුතු සහ ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත වශයෙනි. දිවයිනේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 14,000 තුළින් පවුල් 100 බැගින් තෝරාගෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙහිදී ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත අංශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය සහ යෞවන කටයුතු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශ දායකත්වය සපයනු ලබයි.

ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත අංශයේ ගෘහස්ථ ආර්ථික ඒකක දස ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩස‍ටහන සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යට‍තේ ක්‍රියාත්මක වන අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB),  ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA) යන ආයතනද, සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB), ජාතික ශිල්ප සභාව, ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය යන ආයතනද, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය යට‍තේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිසම සහ විදාතා මධ්‍යස්ථාන යන ආයතන මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා සෘජුවම දායකත්වය සපයනු ලබයි. මෙම එක් එක් ආයතන එම ආයතනවල විෂය පථය අනුව විවිධ මට්ටමෙන් මෙම වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වී සිටී.

උදාහරණ වශයෙන්

ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන්ට සිය නිෂ්පාදන සඳහා අපනයන වෙළෙඳපොල විවෘත කරදීම සහ ඒ සඳහා යොමු කිරීම.
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) දායකත්වයෙන්ද, අලුතින් කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB)
ජාතික ශිල්ප සභාව වැනි ආයතනවලින්ද ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණ දැනුම ලබා දීම ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය.
ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිසම, නිපුණතා සහ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන යන ආයතන මඟින්ද දායකත්වය සපයනු ලබයි.

මෙම ගෘහාශ්‍රිත ආර්ථික ඒකක දස ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා කර්මාන්ත අංශයේ රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ එම අමාත්‍යාංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන විසින් ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත අංශය සංවර්ධනය සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් හඳුනාගෙන ඇත.

 • අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්තය
 • පාවහන් හා සම්භාණ‍්ඩ කර්මාන්තය
 • කොහු කර්මාන්තය
 • විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය (අපනයනය සඳහා)
 • විසිතුරු පැල සහ අතු වගා කිරීම (අපනයනය සඳහා)
 • තෑගි භාණ්ඩ හා සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය
 • ඇසුරුම් කර්මාන්තය
 • අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
 • කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • සැකසූ ආහාර සහ බීම වර්ග නිෂ්පාදනය
 • ලුහු ඉංජිනේරු කර්මාන්තය

මෙම ක්ෂේත්‍රයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යාංශවල ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා විහිදී ඇති කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, විදාතා මධ්‍යස්ථාන, නිපුණතා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වැනි ආයතනවල ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා විහිදී ඇති යාන්ත්‍රණය උපයෝගී කරගනිමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සෘජුවම කාර්යයභාරයක් ඉටුකරනු ලබන ග්‍රාම නිළධාරී, සමෘද්ධි නිළධාරී සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර යන නිළධාරීන්හට මූලික පුහුණුවක් හා දැනුවත් කිරීම ප්‍රථම පියවර වශයෙන් සිදු කරනු ලබයි.

ඉන් අනතුරුව එම නිළධාරීන් විසින් ග්‍රාමීය පවුල් ඒකක මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර අදාළ ගෘහ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා කැමැත්තක් හා අවශ්‍යතාවයක් ඇති පවුල් ඒකක තෝරාගෙන අදාළ කර්මාන්ත සඳහා යොමු කරනු ලබයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික දැනුම හා පුහුණුව ඒ ඒ කර්මාන්තය සඳහා විශේෂිත වූ ආයතන මඟින් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

එමෙන්ම වාණිජමය වශයෙන් අදාළ කර්මාන්ත දියුණු වන්නේ නම් සහ අපනයන තත්ත්වයට නිෂ්පාදන පත් කිරීමට හැකියාවක් ඇත්නම් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ උපදේශකත්වයෙන් අපනයන වෙළෙඳපොලටද පිවිසීමේ හැකියාව ඇත.

මෙසේ ගෘහස්ථ කර්මාන්ත කෙරෙහි ග්‍රාමීය ජනතාව යොමු කිරීම තුළින් පවුලට අමතර ආදායමක් ලබාගතහැකිසේම ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා අඩිතාලමක් වනු ඇත.

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා