කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

Commerce Division

අතිරේක ලේකම් - වාණිජ

ශීතා සේනාරත්න මිය

කර්මාන්ත හා චාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අංක 73/1 ගාලු පාර

කොළඹ 03

දුරකථන +94-11-2520948

පැක්ස්                +94-11-2434034

ඊමේල්              මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

විමසුම් තොරතුරැ

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන පැක්ස් ඊමේල්

ඉෂානි අබේරත්න මිය

(අධ්‍යක්ෂ/සංවර්ධන පරිපාලන )

No. 73/1, Galle Road, Colombo 03. +94-11-3158114 +94-11-2472183 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අර් එස් කේ දූල්චලගේ මහතා

(අධ්‍යක්ෂ/චාණිජ)

No. 73/1, Galle Road, , Colombo 03. +94-11-3134573 +94-11-2472183 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 

 

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා