கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

பிரதி அமைச்சரவை அலுவலகம்

கெளரவமான ஏ.டீ.சம்பிக்க பிரேமதாச

தொலைபேசி : +94-11-2448012
தொலைநகல் : +94-11-2448012
மின்னஞ்சல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 27 February 2017 09:44  

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 28-02-2018.
காப்புரிமை © 2018 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.