கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Awareness Seminar on Energy Efficiency Improvement

Hon. Jayaratna Herath Deputy Minister of Industry and Commerce and Mr. J.J.Ambani Chairman of Metropolitan Group of Companies

exchange the MOU at the innaguration of the awareness seminar on Energy Efficiency Improvement Programme (EEIP) which was held on

14.12.2011 at the Cinnamon Grand Hotel

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 08-07-2015.
காப்புரிமை © 2015 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.