කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු සංවර්ධන මධ්ය ස්ථානය

අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු  සංවර්ධන මධ්ය ස්ථානය

මොරටුව විශ්ව විද්යා්ලයේ යාන්ත්රි්ක ඉංජිනේරු අංශයට අනුබද්ධිතව ස්ථාපිත කරන ලද  අච්චු හා තෙරපුම් අච්චු සංවර්ධන මධ්ය්ස්ථානයේ  පළමු අදිය‍රෙහි කටයුතු නිමවී ඇති අතර එය 2010.11.04 දින ගරු කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යව රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා විසින් නිල වශයෙන් විවෘත කරනු ඇත.  මේ සදහා  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාං ශය පූර්ණ අනුග්රඇහය ලබා දුන් අතර එයට මොරටුව විශ්ව විද්යාතලය හා අච්චු නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය දායක විය.

වැඩි දුර තොරතුරු 
1. ඈපා දයාරත්න මයා , අධ්ය.ක්ෂ, සංවර්ධන අංශ - 2
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංිශය,   දුරකථන : 0112333312
2. ජනක මංගල  මයා , කථිකාචාර්ය,
මොරටුව විශ්ව විද්යාටලයය- දුරකථන : 0112640475,  077 3699056

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා