கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 
தொடர்பு படிவம்

கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு

இல. 73/1, காலி வீதி
கொழும்பு 03
இலங்கை
தொலைபேசி : +94-11-2392149, +94-11-2392150
தொலைநகல் : +94-11-2449402
மின்னஞ்சல் :  infor.incom@gmail.com


reload.gif


புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 14-12-2018.
காப்புரிமை © 2018 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.