கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

ඒකාබද්ධ කාර්යාල සේවක සේවයේ iii ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවීම අවලංගු කිරීම

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 22-05-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.