கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

National Policy Framework for Small Medium Enterprise(SME) Development

Additional Secretary - SME & Textile Development

Mr. M.A.Thajudeen
No. 73/1, Galle Road,
Colombo 03.


Telephone : +94-11-2433725
Mobile : 0718403708
Fax : +94-11-2448462
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Overall objective

To scale up handloom industry by improving designing, quality, market promotion and there by contributing to the national economy.

Strategies

 • Guiding and facilitating the handloom industry to be more productive, producing value added marketable products.
 • Creating the right environment to attract young females for sustainability of the industry.

Development activities

 • Training weavers (Basic weaving, designing & color matching and value addition),
 • Renovation of handloom centers,
 • Providing accessories for handlooms,
 • Establishing 03 dyeing centers providing high quality colored yarn,
 • Developing the handloom museum and activities related to National Handloom Exhibition

Powerloom sector

Overall objective

To facilitate the textile industry to play a significant role in supplying raw materials to the apparel industry and to cater the local demand.

Strategies

Assisting the domestic textile manufacturers by providing an assured market to supply public sector requirements.

Apparel sector

Overall objective

To ensure that the apparel industry globally competitive and to increase market share under changing market environment.

Apparel Export Section

Apparel export section is also functioning as a sub division and its main role is to provide below mentioned services required to facilitate exports of garments and allied products.

 • Examines the export documents forwarded by the exporters and grant approvals.
 • Issue certificates and maintain the database on exports.
 • Registration of new factories, liaison offices, buying offices.
 • Progress of manufacturing units is monitored and maintenance of data .
 • Facilitate duty free imports of machinery spares and accessories, raw materials for those who are registered in the ministry.
 • Recommendation of visas for foreign managers and technicians who are employed in buying offices, liaison offices and garment factories.
 • Issue of recommendations to customs in case of re-exporting of accessories and raw materials.
 • Issue of recommendations to Ministry of Defense in connection with items manufactured using camouflage material.

Institutions Under the SME & Textile  Development Division

 • Department of Textile Industry
 • National Design Center
 • National Craft Council
 • National Enterprise Development Authority
 • Department of Registrar of  Companies
 • Sri Lanka Institute of Textile & Apparel
 • Sri Lanka National Intellectual

 

ACTION PLAN

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය - තාක්ෂණික ගණයේ ගොඩනැගිලි ඕවර්සියර් තනතුර

HANDLOOM TASK FORCE REPORT

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය (චිත්‍ර ප්‍රදර්ශක / නිමහම් සහකාර )

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය  (කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන -ඛණ්ඩ 02)

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය  (ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන )

Modern Technology for the Handloom Sector

SME Policy Dissemination & Public Hearing Workshop held in Kandy

Assessment of the Institutional & Regulatory Framework Relating to SME Sector in Sri Lanka

Contact Details

Name/Designation Telephone (Office) Telephone (Mobile) Fax E-mail
Mrs. I. j. Abeyratne (Director) .+94-11-2345565 077 - 3597555 +94-11-2448463 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mr. W. M. R. Wijekoon ( Director)

+94-11-2431670

070 - 2939230 +94-11-2448463 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mrs. R. G. C. P. Jayawickrama (Assistant Director) +94-11-2448467 070 - 2584010 +94-11-2448463 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 16-10-2019.
காப்புரிமை © 2019 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.