கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

சூரிய சக்தியாள் தன்னியங்கி ரிக்ஸோ

Objectives

To manufacturing of Eco friendly Solar Power Three Wheeler

Activities

  • Develop the Electric Three Wheeler with rechargeable battery system powered by national grid.
  • Develop the Three-wheelers powered by hybrid technology.
  • Develop the Three-wheeler powered by Solar Photo Voltaic Cells.

Result

Reduction of fuel consumption.

Any inquiries contact

Name/Designation Address Telephone/Fax E-mail
Mr. Epa Dayaratna (Director) No. 73/1, Galle Road, Colombo 03. +94-11-2333312 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Friday, 15 March 2013 07:09  

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 16-01-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.