கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Minister's Office

Rishad Bathiudeen


கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக
இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடியேற்றம்,
கூட்டுறவுத்துறை அபிவிருத்தி,  தொழில்பயிற்சி மற்றும்
திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்


இல. 73/1, காலி வீதி,
கொழும்பு 03,
இலங்கை
தொலைபேசி :
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல்    :

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 16-10-2019.
காப்புரிமை © 2019 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.