கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Minister's Office

கௌரவ விமல் வீரவங்ச

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்துறை மற்றும்  தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி, கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கல் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி அமைச்சர்

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்துறை மற்றும்  தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி, கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கல் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி அமைச்சு


இல. 73/1, காலி வீதி,
கொழும்பு 03,
இலங்கை
தொலைபேசி :
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல்    :

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 10-07-2020.
காப்புரிமை © 2020 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.