කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ආහාර නිෂ්පාදනයේ යෙදී සිටින සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වල ඇසුරුම් තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැපයිමේ ව්‍යාපෘතිය - උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද සහ ඌව පළාත් සඳහා

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance