කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

යෝජනා නැඳවීමේ ආරාධනයයි (RFP) රාජ්‍ය පෞද්ගලික අංශ හවුල්කාරිත්ව ("PPP") පදනම මත කුරින්චත්තිව් ලුණු ලේවායේ පුනරුත්ථාපනය සංවර්ධනය හා මෙ‍හෙයුම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා යෝජනා කැඳවීමයි

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance