කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අතිරේක ලේකම් - කර්මාන්ත සංවර්ධන

එස්. බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා
අතිරේක ලේකම් - කර්මාන්ත සංවර්ධන
නො. 73/1, ගාලු පාර,
කොල්ලුපිටිය,  කොළඹ 03.
දුරකථන :011-2448012

ජංගම: 071-8167629
ෆැක්ස් :011-2447226
විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

අරමුණ

අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කරන ලද සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල ක්‍රියාකාරකම් සහ කටයුතු අධීක්ෂණය, සමායෝජනය සහ පරීක්ෂාව.

අංශයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතින සියළුම සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රජයට අයත් පොදු ව්‍යාපාරවල වගකිවයුතු භාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියා පද්ධතීන් දියුණු කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • සියළුම ආයතනවල අයවැය ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීම.
 • එක් එක් ආයතනවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි මූල්‍යමය සහ භෞතිකමය ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීමට ලේකම්තුමාට සහායවීම.
 • සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල අභ්‍යන්තර විගණන පද්ධතීන් පිහිටුවීම.
 • පත්කරන ලද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල රාජකාරී කටයුතු අධීක්ෂණය කිරිම.
 • කාර්තුමය ගිණුම් පිළියෙල කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම.
 • සංස්ථා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුතුවලට සහායවීම සහ එම සංස්ථාවල සේවක ගැටළු විසදීමට මැදිහත්වීම.
 • සියළුම ආයතනවල මානව සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම (නව පත්කිරිම්, සේවා දීර්ඝ කිරීම් ආදිය).
 • වාර්ෂික ගිණුම් සහ ගිණුම් වාර්තා නිසි වේලාවට පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම.
 • ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීමට සහායවීම සහ වියදම් අවම කිරීම

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඉන්දිකා රණතුංග මිය
(අධ්‍යක්ෂ)
නො. 73/1, ගාලු පාර,කොළඹ 03. +94-11-2329722 +94-11-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
බී ඩී එල් එම් ධර්මසේන  
(සහකාර අධ්‍යක්ෂ)
නො. 73/1, ගාලු පාර,කොළඹ 03. +94-11-2323293 +94-11-2436662 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අරමුණු

 • ශ්‍රී ලාංකීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය වෙත යොමුවන ආයෝජකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරිම.
 • කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය මඟින් රැකියා වියුක්තිකයන්ට රැකියා සැපයීම සඳහා දිරිගැන්වීම.
 • පරිසර හිතකාමි කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • කර්මාන්තකරුවන් හට සියළු යටිතල පහසුකම්වලින් සමන්විත කර්මාන්තපුර පිහිටුවීම.
 • කර්මාන්තකරුවන් හට ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම, පරිසර බලපත්‍ර ලබාගැනීම, විවිධ ආයතනවලින් බලපත්‍ර ලබාගැනිම සඳහා සහායවීම මඟින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතීන් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට පහසුකම් සැපයීම.
 • කර්මාන්ත සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාගෙන ඉඩම් දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාම.
 • කර්මාන්තකරුවන් මුහුණපාන ගැටළුවලදී ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවීම පිණිස රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරිම.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය
දුරකථන ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
බී ඒ කේ ඩබ් එල් පියරත්න (අධ්‍යක්ෂ) නො.73/1, ගාලු පාර,  කොළඹ 03.

+94-11-2441490

0713-976406

+94-11-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඩබ් එක් අංජලී සොයිසා මිය

(සහකාර අධ්‍යක්ෂ)

නො.73/1, ගාලු පාර,  කොළඹ 03. +94-11-2343937 +94-11-2423965 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථාන

නම/තනතුර ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
බස්නාහිර පළාත
වසන්ත කුමාර ලියනගේ මහතා (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ) නො. 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03. +94-11-2391365 +94-11-2391365 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මධ්‍යම පළාත
පී.ඒච්.ඒස් . බන්ඩාර මහතා (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ)

නො. 891/2/2/1,

පේරාදෙණිය පාර

මහනුවර

+94-81-2205619 +94-81-2205619

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නැගෙනහිර පළාත
සුනේත්‍රා එම් කෝරළේආරච්චි මහත්මිය (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ)

ත්‍රිකුණාමල කර්මාන්තපුරය, මන්කිබ්‍රිජ්,

කප්පල්තුරෙයි

චීන වරාය

+94-26-3266267 +94-2050100

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

දකුණු පළාත
ජි.ඩි.එස්. ගුණවර්ධන මෙනවිය (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ) නො. 147, පිට්ටිගල වත්ත, සමූපකාර ගොඩනැගිල්ල, ගාල්ල. +94-91-2234126 +94-91-2234126

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

උතුරු මැද පළාත

ඒච්.ඩී.ඒන්.ඒස්. ප්‍රනාන්දු මහතා(වැ.බ.ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ)

නො. 514/3C, මෛත්‍රීපාල සේනානායක පාර, අනුරාධපුර. +94-25-2235587 +94-25-2235587

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වයඹ පළාත
ආර්.එම්. චූලා ඔලගම මහත්මිය (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ)

ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල

කච්චේරිය පාර, කුරුණෑගල.

+94-37-2224506 +94-37-2224506

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

සබරගමු පළාත
තරංගනී සමන්ලතා රූපසිංහ මහත්මිය (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ) නාලන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරය, කුරුවිට, රත්නපුරය +94-45-2262344 +94-45-2262344

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ඌව පළාත
ඩී එම් යු අයි එන් කේ දිසානායක මහතා  (ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ) ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය, කැප්පෙටිපොළ පාර, බදුල්ල +94-55-2225515 +94-55-2225515

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්

භාගත කිරීම

 

ප්‍රා‍දේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්‍යස්ථානවලින් සැපෙයන පසුතල පහසුකම්/ අනෙකුත් සේවා ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත

ඇක්රොබැට් රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න.

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අරමුණු

 • කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්ත රැස්කිරිම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි කර්මාන්තවල විස්තර අඩංගු වාර්ෂික දත්ත සමුදායයක් පවත්වාගෙන යාම.

විමසීම්

නම/තනතුර ලිපිනය දූරකථනය ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල

නාලක ද සිල්වා මහතා නො. 73/1, ගාලු පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03. +94-11-2327554 +94-11-2542708 මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

භාගත කිරීම

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත

 

ඇක්රොබැටි රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න.

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා