කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කිරීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යංශය
කර්මාන්ත ව්‍යවසායක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රය
1990 අංක 46 දරණ කර්මාන්ත පවර්ධන පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
(සියලු තීරු පිරවිය යුතුයි. ඉඩ පමාණවත් නොවේනම් අතිරේක පිටු අමුණන්න).
1.  කර්මාන්ත ව්‍යවසායේ නම
2. ලියාපදිංචි වීම : සමාගම් පනත යටෙත්  ව්‍යාපාර නාම ආඥා පනත යටෙත් 
2.1 සමාගම්/ව්‍යවසායේ ලියාපදිංචි අංකය
2.2 ලියාපදිංචි වූ දිනය
2.3 ව්‍යාපාර ස්වභාවය
ලායිස්තුගත කළ පොදු සමාගම්
පෞද්ගලික සමාගම්
තනි අයිතිය
ලැයිස්තුගත නොකළ පොදු සමාගම්
හවුල් ව්‍යාපාර
වේනත්
(විස්තර සඳහන් කරන්න)
2.4 අයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්,
16 වගන්තිය යටෙත්  17 වගන්තිය යටෙත්  (x ලකුණු කරන්න)
3.  ව්‍යාපාරික ලිපිනය
3.1  විමසිය යුතු පුද්ගලයා
3.2 ජා.හැ.අංකය 3.3 දුරකථන
3.4 ෆැක්ස් 3.5 ජංගම දුරකථන අංකය
3.6 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය 3.7 වේබ් අඩවිය
4. 4. අධක්ෂවරුන්ගේ/හවුල්කරුවන්ගේ/තනි අයිතිකරුවන්ගේ නම් හා ලිපිනයන්(හිමිකරුවන්ගේ අයිතිය 5% ට වඩා වැඩි විය යුතුය)
නම ජාතිකත්වය ලිපිනය ඇමතුම් අංක කොටස්(%)
1
5. මූලධන ව්‍යුහය - රු. (ප්‍රකාශ කරන දිනෙයේ පරිදි) 6. වත්කම් - රු.(ප්‍රකාශ කරන දිනෙයේ පරිදි)
  විදේශීය* දේශීය*
කොටස්
ණය
සංචිත (පාඩු)
වෙනත්
එකතුව
  වටිනාකම*
ඉඩම් හා ගොඩනැඟිලි
යන්තසූත හා උපකරණ
ප්‍රාග්ධනය
වාහන හා වෙනත්
එකතුව
7. පිහිටීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විස්තර
ලිපිනය ආරම්භ කළ දිනය දිස්ත්‍රික්කය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ඉඩම් සංඛ්‍යාව
A R P
ගොඩනැඟිලි / කම්හල්භූමි ප්‍රමාණය (වර්ග අඩි) සේවක සංඛ්‍යාව
කළමනාකරණ හා කාර්යාලයීය කර්මාන්තශාලා සේවකයන්
ස්ථිර අනියම්/කොන්ත්‍රාත්
ප්‍රධාන කාර්යාලය

කම්හල් ඒකක 1

කම්හල් ඒකක 2

කම්හල් ඒකක3

කම්හල් ඒකක 4

    එකතුව
8. එක් එක් කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ධාරිතාව, නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම් (වසර  )
කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය ඒකක උපරිම ධාරිතාව දිනකට වැඩමුර ගණන නිෂ්පාදිත ප්‍රමාණය වර්ෂයේ විකුණුම්*
දේශීය අපනයන
Q-
Q-
V-
V-
Q-
Q-
V-
V-
Q-
Q-
V-
Q-
Q-
Q-
V-
V-
* - සියළුම අගයන් රුපියල් දහස් ගණන් වලින් විය යුතුය.
9. ඇමුණුම
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය, ක්‍රියාවලි ගැලුම් සටහන, පරිසර බලපත්‍රය (අදාළ නම්) වැනි උපකාරක ලියවිලි මේ සමඟ අමුණා එවන්න.

එක් ලියවිල්ලකට වඩා අමුණා එවීමට අවශ්‍ය නම්, එම ලියවිලි එක ෆෝල්ඩරයකට දමා එම ෆෝල්ඩරය සම්පිණ්ඩනය කර ( හෝ එවැනි සම්පිණ්ඩනය කළ හැකි මෘදුකාංගයක් මඟින්), එම සම්පීඩිත ගොනුව පහත කොටුව මඟින් අමුණා එවන්න.
ගොනුව අමුණන්න
  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance