කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 

විමල් වීරවංශ මැතිතුමා

 

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමණාකරණ අමාත්‍ය

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශය

අංක 73/1
ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකථන: 
ෆැක්ස්: 
ජංගම:   
ඊ මේල්


 


 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance