කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල

ලිපිනය 4වන මහල, "රක්ෂණ මන්දීරය",
21, වෝක්සෝල් වීදිය, කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2329733
ෆැක්ස් : 0094 11 2382490 90 / +94-11-2430233
වෙබ් : www.doc.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල : fortrade[at]doc.gov.lk

දුරකථන : +94-11-2388662
ෆැක්ස් : +94-11-2388663
විද්‍යුත් තැපෑල : kgll[at]mail.ewisl.net

ලිපිනය 400, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙය වන්නේ ව්‍යාපාර සහ අනෙකුත් ආයතන රජයේ ආර්ථික සහ වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව අදාළ පණත් යටතේ පිහිටුවීම සහ ඒවායේ ඵලදායී ක්‍රියාකරීත්වය පිලිබඳ පරීක්ෂාකාරී වීම සහ වෙනත් වාණිජ කටයුතු සඳහා සහය වීමයි.
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2689208 / +94-11-2689209
ෆැක්ස් : +94-11-2689211
වෙබ් : www.drc.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල : registrar[at]drc.gov.lk

ලිපිනය 3වන මහල, "සමාගම් මැදුර",
400, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත,
කොළඹ 10,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් බුද්ධිමය දේපළ ක්‍රමයක් හරහා නවීන සහ නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම්, ආයෝජන සහ ව්‍යවසායකත්වයන් සඳහා හේතුවන පරිසරයක් ඇතිකිරීම මඟින් රටේ සංවර්ධනය සඳහා සක්‍රීය ලෙස දායක වීම.
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2689368
ෆැක්ස් : +94-11-2689367
වෙබ් : www.nipo.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල : nipos[at]sltnet.lk

ලිපිනය අංක. 42 නවම් මාවත,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2300705 / 11
ෆැක්ස් : +94-11-2305211
වෙබ් : www.srilankabusiness.com
විද්‍යුත් තැපෑල : edb[at]tradenetsl.lk

ලිපිනය ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය,
2 වන මහල බටහිර අන්තය,
සෙලින්කෝ ගොඩනැගිල්ල, අංක 69 ජනාධිපති මාවත,
කොලඹ 01.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ අභ්‍යන්තර කටයුත්තක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායකයන්ගේ සංවර්ධනය, දියුණුව සහ තරඟකාරීත්වයට පහසුකම් සැලසීම සහ සක්‍රීය ලෙස සහයෝගය දීම.
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2434413,+94-11-2439843,+94-11-2424113
ෆැක්ස් : +94-11-2437400
වෙබ් : www.neda.lk
විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ලිපිනය කඳවල වතුයාය අංක.2,
ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල මාවත,
රත්මලාන,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තයට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් සැපයීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් කර්මාන්තයේ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ වෘත්තීය හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම.
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තයට අදාළ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහාය සහ පිහිටාධාර දීම.
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තයේ කර්මාන්ත ඒකකවලට තාක්ෂණික සහ ආර්ථික උපදේශන සේවා ලබාදීම.
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් පර්යේෂණ සහ පුහුණු වලට අදාළ සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළුවලට අනුග්‍රහය දැක්වීම සහ පැවැත්වීම සහ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සහ සඟරා ප්‍රකාශනය කිරීම.
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට සමාන ආයතන සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කිරීම.
  • කර්මාන්ත ඒකකවල විශේෂිත තාක්ෂණික ගැටළු අධ්‍යයනය කිරීම සහ අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය සහ උපදෙස් ලබා දීම.
  • රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට හේතු වන කර්මාන්ත සාධක පිළිබඳ විමර්ෂන සහ පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2636917 / +94-11-2632406
ෆැක්ස් : +94-11-2636916 / +94-11-2636337
වෙබ් : www.textile-clothing.lk
විද්‍යුත් තැපෑල : -

ලිපිනය 356, ආචාර්ය කොල්වින් ආර්. ඩී. සිල්වා මාවත,
කොළඹ 02.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
ග්‍රැෆයිට් කැණීම් කිරීම, සැකසීම, අපනයනය කිරිම සහ කහටගහ පතලේ ඇති ග්‍රැෆයිට් පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරිම සමාගමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික කටයුතු වේ.
විමසීම් සභාපති, ඩී.කලංසූරිය මහතා
දුරකථන : +94-11-2388662
ෆැක්ස් : +94-11-2388663
විද්‍යුත් තැපෑල : kgll[at]mail.ewisl.net

ලිපිනය -
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් -
විමසීම් දුරකථන : -
ෆැක්ස් : -
වෙබ් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : -

ලිපිනය අංක. 27, සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංවිධාන ගොඩනැගිල්ල,
වෝක්සෝල් වීදිය, කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් -
විමසීම් දුරකථන : +94-11-2432251
ෆැක්ස් : +94-11-2303201
වෙබ් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : minrat[at]sltnet.lk

ලිපිනය 550, ආර්. ඒ. ඩි මෙල් මාවත,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම් -
විමසීම් දුරකථන : + 94-11-2502532 / + 94-11-2590404 / + 94-11-2592163
ෆැක්ස් : + 94 11 2502286
විද්‍යුත් තැපෑල : mktinfo[at]lal.lk

ලිපිනය 571/15, ගාලු පාර, කොලඹ 06, ශ්‍රී ලංකාව.
ආයතනයේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරකම්
උතුරු පළාතේ පවත්න ලුණු ලේවායන් මඟින් ලුණු නිෂ්පාදනය කර විකිණීම. ස්වභාවික සම්පත් ගවේෂණය කරමින් රසායනික සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලියන් සම්බන්ධන කරමින් උතුරු සහ නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල ලුණු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දියුණු කිරිම සාමාන්‍ය ලුණු, තලන ලද ලුණු, සහ අයඩීන් ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීම.
විමසීම් සභාපති යූ.කේ.ඩී. ඉන්ද්‍රදාස මහතා
දුරකථන : +94-11-2507192
ෆැක්ස් : +94-11-2507191

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 පෙබරවාරි 06 වෙනි බදාදා, 07:37  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance