කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

රජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

Dayasiri Jayasekera

Hon: State Minister of Industry

Ministry of  Industries and Supply Chain Management
No: 73/1,
Galle Road,
Colombo 03.
Telephone:
Fax          :
Mobile      :


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 දෙසැම්බර් 12 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:32  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance