කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

Buddhika Pathirana

 

 


State Minister of Industry & Commerce,Resettlement of Protracted Displaced Persons, Cooperative Development and Vocational Training & Skills Development

 

Ministry of Industry & Commerce,Resettlement of Protracted Displaced Persons, Cooperative Development and Vocational Training & Skills Development
No: 73/1,
Galle Road,
Colombo 03.
Telephone: +94-11-2368206
Fax          : +94-11-2368057
Mobile      : +94-77-7306922
"Samadhi Medura",
No:47,
Sri Rathnapala Road,
Matara.
Telephone: +94-41-2230946
Fax          : +94-11-2230946
Residence

No:99,
Rahula Road,
Matara.
Telephone: +94-41-2233865

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජූලි 30 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:24  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance