කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ කාර්යාලය

Buddhika Pathirana

 

 

 

 

 

Deputy Minister of Industry & Commerce & Resettlement of Protracted Displaced Person & Cooperative Development

Ministry of Industry & Commerce & Resettlement of Protracted Displaced Person & Cooperative Development
No: 561/3,
Elvitigala Mawatha,
Colombo 05
Telephone : +94-11-236820
Fax :             +94-11-2368057
Mobile:         +94-77-7306922
E-mail :

Matara Office
"Samadhi Medura",   
No: 47,
Sri Rathnapala Road,
Matara.
Telephone :  +94-41-2230946
Fax:               +94-41-2230946

Residence
No: 99,
Rahula Road,
Matara.
Telephone: +94-41-2223865

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 පෙබරවාරි 06 වෙනි බදාදා, 07:22  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා